[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]Spis treści ROZDZIAŁ 6.  O RZECZACH PRZYSZŁYCH

  ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
  NIEBO MIEJSCEM DOSKONALENIA CHARAKTERÓW
  ŚLADY UKRZYŻOWANIA ZBAWICIELA
  PRZYPADEK TOMASZA PAINE I NAPOLEONA
  SŁOŃCE NA NOWEJ ZIEMI
  KORONY ZBAWIONYCHRozdział 6

O rzeczach przyszłych

Zuchwałością jest snucie przypuszczeń i teorii, dotyczących spraw, których Bóg nie objawił w swoim Słowie. Nie powinniśmy wdawać się w spekulacje dotyczące naszego przyszłego stanu.

Wydarzenia czasów końca, s. 195.

Nieraz ma się wrażenie, że rady i ostrzeżenia Ellen White, które kierowała do innych, nie dotyczyły jej samej. Dowodem na to i zarazem kumulacją, pełną sprzeczności i dziwnych poglądów, jest zawartość strony 445., z książki Wielki bój. Czego tam nie ma? Oczywiście twierdzeń idealnie zgodnych z naukami Pisma Świętego. Są natomiast i inne, zaprzeczające jej wcześniejszym twierdzeniom, a wszystko to na tej wspomnianej stronie. Polecam więc do osobistego studiowania cały rozdział Wybawienie ludu Bożego z książki Wielki bój, a szczególnie wspomnianą stronę. Czy autorka, wypowiadając się o T. Paine i Napoleonie (cyt. 9 i 10), nie otarła się o zuchwałość i spekulację, przed którymi sama ostrzega (patrz motto)?

Zmartwychwstanie sprawiedliwych

Cytat 1: Wychodzą z więzienia śmierci, przyodziani wspaniałością nieśmiertelności i wołają: 'Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje'. (I Kor. 15,55)

Wielki bój, s. 445.

Nic dodać nic ująć zupełna zgodność z Biblią. Ale już następne zdanie brzmi:

Cytat 2: Z prochu ziemi wszyscy wychodzą w tej postaci, w jakiej złożono ich do grobu. Adam, który stoi wśród zmartwychwstałych, jest wysoki i odznacza się majestatyczną postawą; jest niewiele niższy od Syna Bożego. Widać ogromną różnicę między nim i ludźmi późniejszych pokoleń. Porównując ich można zobaczyć zwyrodnienie rodzaju ludzkiego.

Wielki bój, s. 445.

Proszę porównać ten cytat, z cytatem 1. z rozdziału Co z Tym Charakterem. Powyższa wypowiedź jest sprzeczna nie tylko z jej własnymi twierdzeniami, (por. cytat 1), ale i z nauką Biblii. Apostoł Paweł naucza: w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni (I Kor. 15:52).

Przecież umarli składani są do grobów jako skażeni, mimo, że umierają w Chrystusie. Jak mogą więc wychodzić w tej postaci, w jakiej złożono ich do grobu, skoro Biblia uczy, że w oka mgnieniu powstaną jako nie skażeni? Czy jest możliwe zobaczenie zwyrodnień rodzaju ludzkiego? Przecież to herezja! Ale strona 445. jeszcze się nie skończyła, czytamy dalej:

Cytat 3: Wszelkie skazy ułomności pozostaną w grobie.

Wielki bój, s. 445.

Czyli wszystko w porządku, znów zgodność z Biblią. Można pomyśleć, że cytat 2. nie istnieje. Jednak mamy następny, który obala ten trzeci:

Niebo miejscem doskonalenia charakterów

Cytat 4: Dopuszczeni ponownie do drzewa żywota w tak dawno utraconym raju, zbawieni będą wzrastać, aż dorosną do postaci, jaką człowiek posiadał na początku. Ostatnie ślady przekleństwa grzechu zostaną usunięte...

Wielki bój, s. 445.

Teraz okazuje się, że jednak przemienienie nie dokonało się całkowicie - - w oka mgnieniu - bowiem zbawieni będą wzrastać, aż dorosną do postaci, jaką człowiek posiadał na początku. Porównaj cytat 1. z rozdziału: Co z Tym Charakterem. Wygląda na to, że według White ostatnie ślady grzechu zbawieni wezmą ze sobą do nieba.

Z podważeniem swojej ostatniej wypowiedzi nie ma jednak autorka żadnego problemu. Wystarczy, że powtórzy słowa apostoła Pawła, chcąc udowodnić, że jej wywody pokrywają się z nauką Biblii. Czytamy zatem na tej samej stronie:

Cytat 5: Żyjący sprawiedliwi zostaną w oka mgnieniu przemienieni. Będą uwielbieni.

Wielki bój, s. 445.

Znów poprawny wywód, ale za późno. Mnie to już nie przekonuje. Albo to drzewo wydaje dobre owoce, albo złe. A tutaj są i dobre, i złe. Żonglowanie słowem i kreowanie dziwnych poglądów, niby pogłębiających tak oczywistą naukę o zmartwychwstaniu i przemienieniu, podważa wiarygodność Ellen White, jako prorokini.

Cytat 6: Choć troski, bóle i poszukiwania świata znikną to jednak lud Boży zawsze będzie pamiętał, ile kosztowało jego zbawienie.

Wielki bój, s. 449.

Cytat 7: Wszystkie trudności, które Bóg w swej opatrzności nam zsyłał, zostaną wyjaśnione w przyszłym świecie.

Wydarzenia czasów końca, s. 203.

Ślady ukrzyżowania Zbawiciela

Cytat 8: Pozostanie tylko jeden znak tragicznej przeszłości - nasz Zbawiciel zawsze będzie nosił ślady ukrzyżowania. Na Jego zranionej głowie, na rękach i nogach widać będzie ślady strasznego dzieła dokonanego przez grzech.

Wielki bój, s. 463.

Czy opis ewangelistów, mówiący, że Jezus miał ślady ukrzyżowania na ciele i w ten sposób zaświadczył im niejako, że to on, a nie ktoś inny, pozwala na wysnucie tak daleko idących wniosków jak robi to Ellen White? Czy można zgodzić się z takimi teoriami? Zbawienie przecież się dokonało. Czy Jezus jako Król Królów i Pan Panów dalej nosi ślady ukrzyżowania, a zbawieni przez całą wieczność wspominają historię grzechów ludzkości? Czy tylko dobre rzeczy?

Ale oddajmy głos prorokowi Izajaszowi:

Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.

(Iz. 65:17)

Powtórzmy raz jeszcze: i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Teraz trzeba tylko wybrać pomiędzy tym, co Pan powiedział przez proroka Izajasza lub tym, co mówi Ellen White. Wybór należy do Ciebie.

Przypadek Tomasza Paine i Napoleona

Czy chrześcijanin (nawet uważany za proroka) ma moralne prawo mówić (pisać), czy ktoś będzie zbawiony, czy potępiony? Zanim odpowiemy na to pytanie, zapoznajmy się z dwoma fragmentami pióra E. G. White.

Cytat 9: Tomasza Paina, którego ciało już się w proch obróciło, a który przy drugim zmartwychwstaniu w końcu lat tysiąca obudzony będzie po to, by otrzymać swą zapłatę i poniesie drugą śmierć, przedstawia szatan jako tego, który zajmuje w niebie wybitne stanowisko.

Doświadczenia i widzenia, s. 228.

Cytat 10: Był też tam dumny i wielki Napoleon, przybliżenie się którego, napełniało prawie wszystkie królestwa drżeniem.

Doświadczenia i widzenia, s. 254.

Nie wiem, kto to był Tomasz Paine, nie wiem co takiego zrobił, że w oczach E.White został skazany na wieczną śmierć. Nie znam dokładnej biografii Napoleona i nie wiem czym sobie zasłużył na taki wyrok. Ale wiem jedno: tylko Bóg zna serce człowieka i to On wie, kto i kiedy nawraca się do Niego. Nie możemy też wykluczyć tego, że ktoś może to zrobić w ostatniej sekundzie życia.

Czy Ellen White weszła w kompetencje Boga? Czy jako prorokini adwentystów miała prawo upubliczniać takie wiadomości, nawet, jeżeli jej to pokazano - przecież sama nie była pewna czy jej objawienia pochodzą od Boga, czy od szatana (patrz Podsumowanie)?

Gdy zapytałem o to pewnego pastora adwentystę, ten potwierdził, że tak(!) miała prawo podać to w swoich pismach, ponieważ była prorokinią i to zostało jej pokazane.

Czy któryś z pisarzy biblijnych opisał podobny przypadek?

Słońce na nowej ziemi

A teraz sprawa księżyca i słońca na Nowej Ziemi i w Nowym Jeruzalem: będą tam, czy też nie? Porównajmy trzy wypowiedzi: E. White, Izajasza i Jana.

Światłość księżyca będzie jak światło słońca, a słońce będzie świeciło siedmiokrotnie jaśniejszym światłem niż obecnie.

Posłannictwo Chrześcijan, s. 228.

Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.

(Iz. 60:19)

A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.

(Obj. 21:23)

Jak widzimy wypowiedzi Izajasza i Jana zgadzają się ze sobą. Natomiast wypowiedź Ellen White...

Korony zbawionych

Cytat 11: Korony niektórych z nich były bardzo jasne, inne nieco mniej. Wydawało się, że niektóre korony były aż ciężkie od gwiazd, inne miały ich tylko kilka. (...) Blask korony życia będzie olśniewający lub nieco przyćmiony, będzie na niej błyszczeć wiele gwiazd lub świecić kilka klejnotów, w zależności od naszego działania. (...) Nie będzie ani jednego zbawionego w niebie, na którego koronie nie byłoby choćby jednej gwiazdy.

Wydarzenia czasów końca, s. 189.

Cytat 12: Każda zbawiona dusza będzie dodatkową gwiazdą, lśniącą w koronie Jezusa, naszego cudownego Odkupiciela.

Posłannictwo Chrześcijan, s. 231.

Na jakiej podstawie Ellen White coś takiego twierdzi? Wydaje się, że nawiązuje do opisu z księgi Daniela:

A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

(Dan. 12:2-3)

Ale, czy Daniel napisał cokolwiek o koronach? On napisał o nierówności wśród zbawionych, podając jako przykład, różną jasność gwiazd. To jest porównanie, czyli symboliczne przedstawienie omawianego problemu. Ellen White uważa zaś, że to gwiazdy na koronach będą się świecić. Na jakiej podstawie?

Czy potrzeba coś dodawać do tego co już napisano, że zbawieni otrzymają korony żywota (Obj. 2:10)? Czy już samo to nie jest wspaniałą obietnicą? Co będzie na tych koronach: gwiazdki, diademy, klejnoty - jest nieważne. Tu i teraz toczy się walka o koronę żywota dla każdego z nas.

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

(I Kor. 2:9)

Więc nie spekulujmy i nie podpowiadajmy innym jak tam będzie.


[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej] Wizyt:[an error occurred while processing this directive]