[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej]Spis treści ROZDZIAŁ 3.  O OJCU I DUCHU ŚWIĘTYM

  BÓG OJCIEC I SYN BOŻY
  NIEUPODOBANIE OJCA
  ZERWANA ŁĄCZNOŚĆ Z OJCEM
  USTĘPUJĄCY DUCH BOŻY
  BEZ POŚREDNIKA
Rozdział 3

O OJCU I DUCHU ŚWIĘTYM

Ja i Ojciec jedno jesteśmy

(Jan 10:30)

Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.

(Jan 14:11)

Istnieją wypowiedzi Ellen White, których nie chciałbym wcale komentować, ale czasami nie da się tego uniknąć. W tym rozdziale zapoznamy się z jej spojrzeniem na relacje pomiędzy Ojcem i Synem oraz o działalności Ducha Bożego na ziemi. Zachęcam, do czytania ewangelii Jana, gdzie jest ogromne bogactwo tego tematu.

Bóg Ojciec i Syn Boży

Cytat 1: Ojciec skryje przed Nim swą twarz.

Patriarchowie i prorocy, s. 45.

Jest to opis ustalania w Niebie planu zbawienia ludzkości.

Cytat 2: Ból z powodu, że miłość Ojca odwróciła się od Niego, wyraża pełnymi żalu słowami: Mat. 26,38-39.

Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 163

Oto te słowa:

Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.

(Mat. 26:38-39)Nieupodobanie Ojca

Cytat 3: Nieupodobanie Ojca uczyniło Jego kielich tak gorzkim.

Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 165.

Cytat 4: Nieupodobanie Ojca i kara za grzech, jaką jest śmierć, były wszystkim, co mógł odczuć w tej niezmiernej ciemności. Ogarnął go lęk, że grzech jest tak potworny w oczach Ojca, że Ojciec nie będzie mógł pojednać się z Synem.

Ze skarbnicy świadectw, t. I, s. 166.Zerwana łączność z Ojcem

Cytat 5: Gdy Chrystus poczuł, że Jego łączność z Ojcem jest zerwana, obawiał się, że jako ludzka istota nie będzie w stanie znieść zbliżającego się konfliktu z siłami mroku.

Życie Jezusa, s. 493.

Nie sposób przejść obojętnie wobec przytoczonych fragmentów. Zaskakuje pewność, z jaką autorka prezentuje swoje wywody - jakby tam była. Tak też zapewne powiedzą jej zwolennicy, zostało jej to przecież pokazane.

Twierdzi ona na przykład, że: Chrystus poczuł, że Jego łączność z Ojcem jest zerwana. Chodzi tu o sytuację w ogrodzie Getsemane przed pojmaniem. Zapoznaj się bardzo dokładnie ze wszystkimi relacjami o tym zdarzeniu z trzech ewangelii i porównaj wnioski z relacją Ellen White (Mat. 26:36-46, Mar. 14:32-42, Łuk. 22: 39-46). Niech to będzie zadanie domowe.

Co wynika z tych sprawozdań? Jezus modli się i strasznie cierpi, prosi Ojca: żeby Go ten kielich minął, przyjmuje jednak ten kielich - wolę Ojca. Wie, co ciąży na Nim. Nie ma jednak nawet cienia sugestii, że łączność z Ojcem została zerwana. Głównym elementem tych trzech sprawozdań ewangelii synoptycznych jest modlitwa Jezusa. Gdyby łączność Jezusa z Ojcem została zerwana, gdyż, jak twierdzi E. White, Chrystus to poczuł, to po co by się jeszcze modlił?

O ile takie poglądy można w pewnym stopniu usprawiedliwić, to już raczej w związku z sytuacją na krzyżu (Mat. 27:46): Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Choć i tutaj trzeba dużo pokory, aby zrozumieć słowa Jezusa umierającego na krzyżu. Jednak nie ma zerwania łączności z Ojcem w ogrodzie Getsemane! Potwierdza to wysłanie przez Boga umacniającego go anioła (Łuk. 22:43).

A co powiemy na to, że już wcześniej Ellen White "widziała" podobną sytuację w czasie pobytu Jezusa w Jerozolimie?

Cytat 6: Na pewien czas ustała łączność istniejąca pomiędzy Ojcem i Synem.

Życie Jezusa, s. 447.

Ten cytat jest interpretacją tekstu:

Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem i jeszcze uwielbię.

(Jan 12:28)

Wbrew manipulacji, jakiej dokonuje autorka, sytuacja jest dokładnie odwrotna. Jezus po raz kolejny otrzymuje zapewnienie o nierozerwalnej jedności z Ojcem. Jeszcze raz proszę rzucić okiem na dwa cytaty z ewangelii Jana, które są mottem tego rozdziału. Słowo Boże samo rozprawia się z takimi "natchnionymi" komentarzami.

Cytat 7: Nie podtrzymywała Go nadzieja, że wyjdzie z grobu jako zwycięzca i że Jego ofiara zostanie przyjęta przez Ojca. [...] Obawiał się, że grzech był tak wielką obrazą dla Boga, iż spowoduje Jego rozdzielenie z Ojcem na wieki.

Życie Jezusa, s. 542.

Czy zapowiedzi Jezusa, odnośnie swojej śmierci i zmartwychwstania, przekazywane uczniom (Mar. 8:31; 9:31; 10:32-34), zawierały jakiekolwiek przesłanki pozwalające na wysnucie takich wniosków, jak twierdzenia Ellen White?Ustępujący Duch Boży

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki.

(Jan 14:16)

A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mat. 28:20)

Czy pomimo, tak wspaniałych obietnic, musimy też przyjąć do wiadomości to, co ma do powiedzenia o Duchu Świętym Ellen White? Zważając na mnogość wypowiedzi, widać, że nie był to dla niej błahy temat, ale jedna z jej oryginalnych teorii.

Cytat 8: Duch Boży ustępuje z ziemi.

Prorocy i królowie, s. 154.

Cytat 9: Dni, w których żyjemy, są szczególnie uroczyste i doniosłe. Duch Boży stopniowo odchodzi z ziemi.

Ewangelizacja, s. 19.

Cytat 10: Duch Boży, zachowujący, już obecnie powoli ustępuje ze świata.

Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 11.

Cytat 11: Duch Boży ze smutkiem wycofuje się z ziemi.

Ze skarbnicy świadectw, t. III, s. 206.

Cytat 12: W końcu Duch Święty, znieważany, odrzucany i lekceważony zostanie zabrany z ziemi.

Wydarzenia czasów końca, s. 163.

Cytat 13: Powstrzymujący wpływ Ducha Bożego jest już powoli wycofywany z ziemi (...) Duch Boży stopniowo, lecz ustawicznie jest zabierany z tej ziemi (...) Duch Boży ustępuje z ziemi.

Posłannictwo chrześcijan, s. 49.

Czy to nie jest raczej tak, że to my odstępujemy od Ducha Świętego, a nie On od nas? Jeżeli przyjmiemy jej teorię globalnego odchodzenia Ducha Bożego, to rodzi się pytanie: w jakim momencie jesteśmy teraz? Ile Go jeszcze zostało, skoro te słowa napisała ponad 150 lat temu?

Ale nie obawiajmy się, mamy mocne Boże obietnice, że będzie z nami, aż do końca, trzeba tylko wierzyć Jego Słowu. Przypomnijmy sobie, ile to razy zdarzyło nam się odejść od naszego Boga, a gdy wróciliśmy, czy Go już nie było? Zawsze był, jest i będzie. I nie mamy czym wyrazić wdzięczności naszemu Ojcu za Jego miłość, cierpliwość, miłosierdzie. On zawsze ma wyciągnięte ręce i nigdy nie odchodzi.

Ale, jak to ma w zwyczaju Ellen White, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa:

Cytat 14: Obietnica Ducha Świętego nie została ograniczona do żadnego czasu ani żadnej rasy ludzkiej. Chrystus powiedział, że Boski wpływ Jego Ducha pozostanie z Jego naśladowcami aż do końca.

Posłannictwo chrześcijan, s. 210.

Co za ulga! White zdążyła się zrehabilitować, czyli wszystko w porządku. Wypowiedź ta jest idealnie zgodna z nauką biblijną, nie da się zaprzeczyć. Niestety za późno. Słowo się rzekło (nie jedno zresztą). Tych poprzednich twierdzeń autorka nie wycofała nigdy, ktoś może powiedzieć: tu nie ma sprzeczności! Nie ma?! Proszę mi to wykazać!

Na ile ktoś może być wiarygodny jako prorok głosząc taką sprzeczną naukę? Mnie taka osoba nie przekonuje.

Kontynuacją tematu Ustępującego z ziemi Ducha Bożego jest teoria:Bez pośrednika

Cytat 15: Ci którzy będą żyć na ziemi, gdy skończy się już wstawiennictwo Chrystusa w niebiańskiej świątyni, będą musieli stanąć przed obliczem świętego Boga bez pośrednika.

Wielki bój, s. 292.

Cytat 16: Gdy Zbawiciel opuści świątynię, ciemność okryje mieszkańców ziemi. W tym strasznym czasie sprawiedliwi będą musieli żyć przed obliczem świętego Boga bez pośrednika.

Wielki bój, s. 425.

Postawmy pytanie: Kiedy Zbawiciel opuści świątynię w niebie? I co to znaczy stanąć przed obliczem świętego Boga bez pośrednika?

Cytat 17: Chociaż wrogowie wtrącą wiernych do więzień, to jednak więzienne mury nie przeszkodzą im w łączności z Bogiem.

Wielki bój, s. 433.

Tu okazuje się, że wbrew wcześniejszym wypowiedziom (a cytaty te dotyczą tego samego czasu), wierni są w łączności z Bogiem.

Cytat 18: (...) wytrzymali czas trwogi Jakubowej i podczas wykonania wyroków Bożych ostali się bez Pośrednika.

Wielki bój, s. 448.

Tu jednak mamy sytuację bez Pośrednika, choć obydwa cytaty 16 i 17 dotyczą tego samego czasu. Taką konsekwencją teorii: Ustępującego Ducha Świętego i Bez Pośrednika, jest szczere stanowisko, jakie zajęli redaktorzy książki pt. Wydarzenia czasów końca, na str. 178, gdzie napisali: Bez Pośrednika, ale w ciągłej łączności z Chrystusem. Jest to tytuł jednego z podrozdziałów, rozdziału 18, wymienionej książki. Taka postawa to, ani tak, ani nie, ale co mieli zrobić, trzeba było jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Ma się to nijak do wcześniej wspomnianej, biblijnej obietnicy samego Jezusa. Przypomnijmy ją:

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki.

(Jan 14:16)

A dla naszego dobra zapoznajmy się z tą zasadą, która powinna być dla każdego chrześcijanina niezachwianą regułą, nie tylko w sprawach wiary, ale i w codziennym życiu.

Niechaj, więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

(Mat. 5:37)

[Wstecz] [Strona Główna] [Dalej] Wizyt:[an error occurred while processing this directive]