"Wielki Bój" -
- porównanie I i IV wydania.

Niedawno ukazało się IV wydanie książki E. G. White "Wielki Bój". Jednak czytając je i porównując z treścią I wydania z roku 1969, napotykamy na liczne rozbieżności i sprzeczności.

W IV wydaniu są dodane całe strony, których brak w I wydaniu, i odwrotnie, a niektóre zdania zostały wręcz wyeliminowane.

W przedmowie do I wydania na s. 8 czytamy: "Przekładu dokonano z szóstej edycji hamburskiej, z uwzględnieniem tekstu oryginalnego".

Na s. 10 wydania IV czytamy podobne słowa: "Przekładu dokonano z szóstej edycji hamburskiej oraz skonfrontowano z tekstem oryginalnym".

A jak wygląda to w rzeczywistości, świadczą podane niżej wyjątki:

Wydanie I z 1969 r. Wydanie IV z 1983 r.

s. 12 (1 i 2 od dołu)
"... w jakie zaopatrzył go Bóg".

s. 13 (22-23 od góry)
"... jakie Zbawiciel dla nas przygotował".

s. 28 (11 od góry)
"... namówili fałszywych proroków".

s. 26 (17 od dołu)
"... przekupili fałszywych proroków".

s. 72 (15 od dołu)
"Król mianował Wiklifa rektorem".

s. 67 (16-17 od góry)
"Król mianował Wiklifa proboszczem".

s. 125 (18 od dołu)
"Zebrani podziwiali tę odważną obronę".

s. 122 (17-19 od dołu)
"Przez jakiś czas głucha cisza zaległa na sali, bowiem zdumieni słuchacze nie mogli wydobyć z siebie żadnego słowa".

s. 159 (1 i 2 od góry)
"Do Francji nauki Lutra dotarły stosunkowo późno. Jednym z pierwszych, który je spopularyzował był Faber".

s. 162 (3-5 od góry)
"Zanim Luter został reformatorem, we Francji zaczął świtać już dzień"
"Jednym z pierwszych, który otrzymał i przekazał innym światło prawdy był Lefevre...".

s. 247 (17 od góry)
"Wiliam Miller posiadał wielkie dary duchowe ...".

s. 256 (18 od góry)
"Wiliam Miller posiadał dużą siłę umysłu...".

s. 303 (10-11 od góry)
"Świątynia wzniesiona przez Mojżesza była zbudowana według niebieskiego wzoru".

s. 318 (21-22 od dołu)
"Świątynia wzniesiona przez Mojżesza była zbudowana według pewnego wzoru".

s. 357 (4-5 od góry)
"Obecnie odbywa się sąd w świątyni niebieskiej. Już ponadto sto lat trwa ta czynność".

s. 379 (14 od góry)
"W niebieskiej świątyni od wielu już lat odbywa się sąd".

"Wielki Bój" był napisany w 1888 r. czyli według pierwszego wydania sąd musiałby się zacząć w r. 1788. Która wersja jest jednak prawdziwa?

Na s. 25 wydania IV dodany jest duży fragment, którego nie ma wogóle w wydaniu I.

W wydaniu I na s. 38 (17-18 od góry) czytamy: "...z lepszym by powodzeniem walczył przeciwko rządom Bożym". W wydaniu IV na s. 39 brak jest tego zdania.

Natomiast w IV wyd. Na s. 39 (9-11 od dołu) czytamy: "Dlaczego więc nie ma obecnie prześladowań? Jedyną odpowiedzią jest to, że wiele Kościołów dostosowało się do świeckich wzorów postępowania i nie wzbudzają żadnych sprzeciwów". Na próżno byśmy szukali tych słów na s. 44 wydania I.

W wyd. IV na s. 122 (5-6 od dołu) czytamy: "Niemieccy książęta z dumą i radością spoglądali na przedstawicieli swego narodu". Nie ma tego zdania w wyd. I na s. 125.

W wyd. I na s. 130 brak jest dwóch niepełnych stron, które są dodane w wyd. IV na s. 128-129.

Jest niewyjaśnioną zagadką, dlaczego cały duży ustęp zakończenia rozdziału VIII "Luter przed Sejmem", pominięto w wyd. I?

Również na s. 131 wyd. I brak jest następującego zdania: "Przy wyborze odpowiednich ludzi, którzy mieli przeprowadzić odnowę Kościoła, Bóg kierował się tymi samymi zasadami jakie stosował powołując do życia pierwszy apostolski Kościół", które znajduje się w IV wydaniu na s. 131 (1-3 od góry).

W wyd. I na s. 133 (12-13 od dołu) czytamy: "Przebaczenie grzechów i życia wiecznego - mówił - należy szukać u Jezusa, a nie u świętej dziewicy". W wyd. IV na s. 134 brak tego stwierdzenia (czyżby z obawy przed Kościołem katolickim?).

Natomiast w wyd. IV na s. 177 (18-19 od dołu) czytamy zdanie, którego jest brak na s. 176 w wyd. I. "Gdziekolwiek protestanci znajdowali się w chrześcijańskim świecie tam zagrożeni byli ze strony strasznych wrogów".

Również w wyd. I na s. 202 brak jest jednej strony, która znajduje się w wyd. IV na s. 206-207.

W wyd. I na s. 322 nie ma następujących słów: "...a kraj ten urósł do światowej potęgi" (mowa o U.S.A.), które są w IV wyd. Na s. 341 (19-20 od dołu). Dlaczego tego stwierdzenia nie ma w wyd. I? Czy wogóle E. G. White napisała te słowa?

W wyd. I na s. 428 brak jest dużego ustępu, który znajdujemy w wyd. IV na s 448 (od 1 do 11 od góry).

Wszystko co autor napisał powinno być podawane bez skrótów, bez ujmowania czy zmieniania. A jeśli jest to poselstwo od samego Boga czy dopuszczalne są tego rodzaju przeinaczenia? Tak nie wolno czynić z dziełem ludzkim, a co dopiero z dziełem proroka za jakiego uznawana jest autorka "Wielkiego Boju" przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Można powiedzieć, że dokonując tego rodzaju zmian w kolejnych wydaniach dzieł E. G. White, zaprzecza się nauce Kościoła, że jest ona prorokiem czasów ostatecznych ("Znaki Czasu", nr. 10/310/, 1978 r., s. 2).

W "Słudze Zboru" nr. 3, na s. 8, w artykule pt. "Czy White była prorokiem?" przytoczone są jej własne słowa: "Oświadczyłam przed dużym zgromadzeniem w Battle Creek, że nie uważam się za prorokinię. Dwa razy wracałam do tego przedmiotu, powtarzając za każdym razem: "Nie uważam się za prorokinię".

Czy członkowie i kierownictwo Kościoła zdaje sobie z tego sprawę? Każdy dokładny czytelnik od razu zauważy sprzeczności, które występują pomiędzy wydaniami I i IV "Wielkiego Boju". Wówczas zrodzi się w nim pytanie: Którego wydania w rzeczywistości była autorką Ellen G. White?

Stefan Matuszewski